English   Tiếng Việt (Việt Nam)

 
Kỳ hạn Lãi suất
USD Định kỳ hàng tháng Cuối kỳ
KKH    0.10
Dưới 1 tuần    
1 tuần    
2 tuần    
3 tuần    
1 tháng    1.00
2 tháng

  1.00

 1.00
3 tháng   1.00  1.00
4 tháng   1.00  1.00
5 tháng   1.00  1.00
6 tháng   1.00  1.00
7 tháng   1.00  1.00
8 tháng   1.00  1.00
9 tháng   1.00  1.00
12 tháng   1.00  1.00
13 tháng   1.00  1.00
15 tháng   0.99  1.00
18 tháng   0.99  1.00
24 tháng   0.99  1.00
36 tháng   0.99  1.00
USD: Buy - 21,170  Sell -21,246  EUR: Buy -28,677 Sell - 29,015   JPY: Buy - 205.35 Sell - 207.95  AUD: Buy - 19,495 Sell - 19,750  CAD: Buy - 19,182 Sell - 19,681 GPB: Buy - 35,245 Sell - 35,697  CHF: Buy - 23,352 Sell - 23,971 SGD: Buy - 16,666 Sell - 16,959 TBH: Buy - 596 Sell - 696