English   Tiếng Việt (Việt Nam)

 
Kỳ hạn Lãi suất
USD Định kỳ hàng tháng Cuối kỳ
KKH    0.10
Dưới 1 tuần    
1 tuần    
2 tuần    
3 tuần    
1 tháng    1.00
2 tháng

  1.00

 1.00
3 tháng   1.00  1.00
4 tháng   1.00  1.00
5 tháng   1.00  1.00
6 tháng   1.00  1.00
7 tháng   1.00  1.00
8 tháng   1.00  1.00
9 tháng   1.00  1.00
12 tháng   1.00  1.00
13 tháng   1.00  1.00
15 tháng   0.99  1.00
18 tháng   0.99  1.00
24 tháng   0.99  1.00
36 tháng   0.99  1.00
USD: Buy - 21,000  Sell -  21,011  EUR: Buy - 29,821 Sell - 30,595 JPY: Buy - 278.02 Sell - 284.33 AUD: Buy - 22,349 Sell - 23,209 CAD: Buy - 21,064 Sell - 21,851 GPB: Buy - 33,749 Sell - 34,776 CHF: Buy - 24,269 Sell - 25,158 SGD: Buy - 16,844 Sell - 17,429 TBH: Buy - 657 Sell - 739